"NIE "ZWYKŁA" SZKOŁA"


Dnia 1 października 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim rozpoczęły się zajęcia dla uczniów z klas 0 - VI w ramach projektu edukacyjnego pt.: "Nie "zwykła" szkoła". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PRIORYTETU IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

DZIAŁANIE 9.1   Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIALANIE 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Kwota, jaką szkoła otrzymała w ramach dofinansowania to  506 872,37 zł

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 309 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim poprzez realizację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego w swym zakresie między innymi dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych. Rodzaj i tematyka zaplanowanych w projekcie zadań dostosowane zostały do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Dzięki temu szkoła stworzyła uczniom optymalne warunki umożliwiające im z jednej strony rozwój własnych zainteresowań i umiejętności, z drugiej zaś wyrównanie braków i nadrobienie zaległości z różnych przedmiotów. W związku z tym w ramach projektu uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe:

Zadanie 1: "Matematyka od podstaw dla klas I - II oraz IV - V"


Na zajęciach tych uczniowie z klas I - II oraz IV - V mający trudności w zdobywaniu wiedzy  matematycznej mogą  wyrównać braki i nadrobić zaległości z tego przedmiotu oraz rozwijać podstawowe umiejętności matematyczne takie jak logiczne myślenie czy też poprawne liczenie. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:

Klasa I - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Danuta Piłat
Klasa II - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Danuta Piłat
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Podgajna
Klasa V - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Alicja Dudkowska

Zadanie 2: "Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas I - V"

Poprzez udział w tych zajęciach uczniowie  mają szansę wyrównać braki i nadrobić zaległości z języka polskiego w zakresie gramatyki, ortografii, poprawnego czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:

Klasa I - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa II - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Aneta Mirosław
Klasa III- 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Aneta Mirosław

Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agata Wesołowska - Błażejczyk
Klasa V - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Marzanna Czapla

Zadanie 3: "Zajęcia z matematyki dla klas III i VI"

Zadanie, w którym uczniowie klas II i VI uzyskali możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy matematycznej poprzez kształtowanie takich umiejętności jak rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, logiczne myślenie. Dzięki temu lepiej przygotują się do testu po klasie III i sprawdzianu po klasie VI oraz nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa III - 4 grupy po  po 8 osób i 2 grupy po 7 osób  - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Podgajna
Klasa VI a - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Zbigniew Dębicki
Klasa VI b ,c  - 4 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Furdal

Zadanie 4: "Zajęcia z języka polskiego dla klas VI"

Na zajęciach tych uczniowie z klas VI rozwijają umiejętności określone w standardach wymagań, to jest czytanie ze zrozumieniem, posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi, korzystanie z informacji. Utrwalają również reguły gramatyczne i ortograficzne. Dzięki temu lepiej przygotują się do sprawdzianu po klasie VI.  Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa VI a i c- 4 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Sanchez Acosta
Klasa VI b- 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Hanna Ćwik

Zadanie 5: "Myślę i liczę - warsztaty matematyczne"

W trakcie trwania tych zajęć uczniowie uzdolnieni matematycznie z klas I - II oraz IV - V rozwijają swoje umiejętności matematyczne, logiczne i twórcze myślenie oraz uczą się wykorzystywać matematykę w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa I - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Barbara Kania
Klasa II - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani  Barbara Kania
Klasa IV - 3 grupy po 7 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Ewa Wdowiak
Klasa V - 2 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Furdal

Zadanie 6: "Ortograficzne labirynty"

Na zajęciach tych uczniowie z klas II - V utrwalają i pogłębiają znajomość zasad ortograficznych i  interpunkcyjnych. Uczą się również stosować je poprawnie w praktyce w mowie i piśmie.  Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa II - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Bożena Januszek
Klasa III- 3 grupy po 7 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Bożena Januszek
Klasa IV - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Hanna Ćwik
Klasa V - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Marzanna Czapla

Zadanie 7: "Badam i odkrywam - warsztaty przyrodnicze"

Dzięki bardzo atrakcyjnej dla uczniów formie zajęć, dzieci z klas I - VI wykazujące wybitne zdolności przyrodnicze rozwijają umiejętność wyjaśniania tej dziedziny nauki poprzez wykorzystywanie istniejącego zasobu wiedzy, formułowanie pytań i wyciąganie wniosków opartych na dowodach i doświadczeniach. Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa I - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak
Klasa II - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak
Klasa III - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak
Klasa IV - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Sudoł
Klasa V - 1 grupa 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Sudoł
Klasa VI - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak

Zadanie 8: "Zajęcia komputerowe"

Na zajęciach tych uczniowie klas I - VI rozwijają zdolność posługiwania się komputerem i technologią informatyczną oraz zdolność samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji. Uczą się również wykorzystywać zdobytą  wiedzę w praktyce. Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa I - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Mariusz Zielonka
Klasa II - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Mariusz Zielonka
Klasa III - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Dariusz Łopacki
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Mariusz Dobrosz
Klasa V - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Dariusz Łopacki
Klasa VI - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Dariusz Łopacki

Zadanie 9: "Niemiecki nie jest trudny"

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI mające na celu opanowanie  przez uczniów podstaw języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej i zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się nim. Umożliwi to uczniom osiąganie lepszych wyników w  nauce z tego przedmiotu w gimnazjum. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach po dwie godziny w tygodniu dla każdej grupy:
Klasa VI a - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Kustrzepa
Klasa VI b ,c  - 4 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Iwona Bełcik

Zadanie 10: "Popołudnie z językiem angielskim"

Podczas tych zajęć uczniowie zdolni z klas I - V poszerzają swój zasób słownictwa, doskonalą sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz posługiwania się językiem angielskim  w praktyce. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa I - 4 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Joanna Kulik
Klasa II - 4 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Renata Adamczyk
Klasa III - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Zborzyńska
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Joanna Kulik
Klasa V - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani  Partycja Olejniczak

Zadanie 11: "Mały Europejczyk"

Na zajęciach tych uczniowie klas O - IV zdobywają podstawową wiedzę o krajach Unii Europejskiej, poznają ich cechy charakterystyczne, kulturę i tradycje. Poznają również historię powstania Unii Europejskiej i obecne jej znaczenie. Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa 0 - 4 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Dorota Bąk
Klasa I - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa II - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa III - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Flisiak

Zadanie 12: "Muzyczny świat"

Zajęcia  dla uczniów uzdolnionych muzycznie z klas I - VI, na których uczniowie mają okazję doskonalić umiejętność poprawnego śpiewania i grę na instrumentach, rozwijać poczucie rytmu poprzez taniec i odkrywać bogatą panoramę świata muzyki. Zajęcia prowadzone są w 2 grupach :
grupa wokalna - 8 osób i grupa instrumentalna - 7 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia - pan Tadeusz Wróbel
Efektywność i atrakcyjność zajęć w ramach zadań 5, 11 i 12 podniosą zaplanowane na drugi semestr wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Teatru Muzycznego w Warszawie czy też  na Farmę Iluzji. Są one ściśle powiązane tematycznie z programem tych zajęć  i umożliwiają konfrontację wiedzy z praktyką, przez co wpłyną na podwyższenie wiedzy uczniów na określony temat.
Poprzez udział we wszystkich działaniach zarówno dziewcząt,  jak i chłopców kształtowana jest partnerska relacja między płciami, opierająca się na wzajemnym szacunku i równości a przedstawiciele obu płci otrzymają wiedzę i nabędą umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali już pierwsze pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć w postaci podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, kart pracy, zestawów do doświadczeń przyrodniczych, plansz edukacyjnych, map czy też gier edukacyjnych. Zakupione zostały również pomoce multimedialne, takie jak cyfrowy aparat fotograficzny, 3 magnetofony, odtwarzacz DVD, tablica interaktywna, projektor i dwa laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne dzięki czemu powstała nowoczesna pracownia dydaktyczna.
Dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły umożliwi nauczycielom bardziej efektywną pracę z uczniami a rodzice otrzymają dodatkowe wsparcie w przygotowaniu ich dzieci do dalszego kształcenia.

Koordynator projektu:   
Jolanta Szczupak