OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Pt. "Kompetencje przyszłości" realizowanego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
w Opolu Lubelskim


Projekt pt. "Kompetencje przyszłości"  współfinansowany jest ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 20 14- 2020

I. Informacje o projekcie:

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i  kompetencje

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu: od 2.01.2018 do: 30.06.2019

II. Celem Projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

III. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie ,,Kompetencje przyszłości? wraz z załącznikami dostępne będą:

 1. w sekretariacie szkoły ,
 2. na stronie internetowej www.zs1opolelub,
 3. w biurze projektu, sala 223.

Dokumenty rekrutacyjne można składać do 30 listopada 2017 r. w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim, do wychowawcy klasy lub w biurze projektu ( sala 223) .

IV. Zadania w projekcie:

a)  W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim będą  realizowane  następujące zadania :

 1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klas 3, 4, 5 , 7
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas 4, 5
 3. Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego dla uczniów klas 5, 7
 4. Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas 2,3,4,5,6,7
 5. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2,3,4,5,6,7
 6. Przyroda : -  zajęcia rozwijające z przyrody dla klas  2,3,4,5,6

-  zajęcia rozwijające z chemii dla uczniów klas 7

- zajęcia rozwijające z biologii dla uczniów klas 7

 1. Informatyka / programowanie ? zajęcia dla uczniów klas 4, 6
 2. Konsultacje psychologiczne indywidualne dla uczniów klas 1- 7

b) W gimnazjum będą realizowane następujące zadania:

 1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów klas 2
 2. Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas 2
 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 2
 4. Przyroda : - zajęcia rozwijające z biologii dla uczniów klas 2,

- zajęcia rozwijające z chemii dla uczniów klas 2

 1. Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów klas 2 , 3
 2. Konsultacje psychologiczne indywidualne dla uczniów klas 2 ,3.

Zajęcia będą się odbywały bezpośrednio przed lekcjami lub po lekcjach w grupach ośmioosobowych.