Z życia szkoły

Kalendarz

Ostatni miesiąc Pażdziernik 2022 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 39 1 2
week 40 3 4 5 6 7 8 9
week 41 10 11 12 13 14 15 16
week 42 17 18 19 20 21 22 23
week 43 24 25 26 27 28 29 30
week 44 31
"NIE "ZWYKŁA" SZKOŁA" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jolanta Szczupak   
piątek, 14 grudnia 2012 14:53


Dnia 1 października 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim rozpoczęły się zajęcia dla uczniów z klas 0 - VI w ramach projektu edukacyjnego pt.: "Nie "zwykła" szkoła". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

PRIORYTETU IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

DZIAŁANIE 9.1   Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIALANIE 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Kwota, jaką szkoła otrzymała w ramach dofinansowania to  506 872,37 zł

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 309 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim poprzez realizację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego w swym zakresie między innymi dodatkowe zajęcia z kompetencji kluczowych. Rodzaj i tematyka zaplanowanych w projekcie zadań dostosowane zostały do potrzeb i możliwości uczestników projektu. Dzięki temu szkoła stworzyła uczniom optymalne warunki umożliwiające im z jednej strony rozwój własnych zainteresowań i umiejętności, z drugiej zaś wyrównanie braków i nadrobienie zaległości z różnych przedmiotów. W związku z tym w ramach projektu uczniowie uczęszczają na następujące zajęcia dodatkowe:

Zadanie 1: "Matematyka od podstaw dla klas I - II oraz IV - V"


Na zajęciach tych uczniowie z klas I - II oraz IV - V mający trudności w zdobywaniu wiedzy  matematycznej mogą  wyrównać braki i nadrobić zaległości z tego przedmiotu oraz rozwijać podstawowe umiejętności matematyczne takie jak logiczne myślenie czy też poprawne liczenie. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:

Klasa I - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Danuta Piłat
Klasa II - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Danuta Piłat
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Podgajna
Klasa V - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Alicja Dudkowska

Zadanie 2: "Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas I - V"

Poprzez udział w tych zajęciach uczniowie  mają szansę wyrównać braki i nadrobić zaległości z języka polskiego w zakresie gramatyki, ortografii, poprawnego czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:

Klasa I - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa II - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Aneta Mirosław
Klasa III- 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Aneta Mirosław

Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agata Wesołowska - Błażejczyk
Klasa V - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Marzanna Czapla

Zadanie 3: "Zajęcia z matematyki dla klas III i VI"

Zadanie, w którym uczniowie klas II i VI uzyskali możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy matematycznej poprzez kształtowanie takich umiejętności jak rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce, logiczne myślenie. Dzięki temu lepiej przygotują się do testu po klasie III i sprawdzianu po klasie VI oraz nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa III - 4 grupy po  po 8 osób i 2 grupy po 7 osób  - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Podgajna
Klasa VI a - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Zbigniew Dębicki
Klasa VI b ,c  - 4 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Furdal

Zadanie 4: "Zajęcia z języka polskiego dla klas VI"

Na zajęciach tych uczniowie z klas VI rozwijają umiejętności określone w standardach wymagań, to jest czytanie ze zrozumieniem, posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi, korzystanie z informacji. Utrwalają również reguły gramatyczne i ortograficzne. Dzięki temu lepiej przygotują się do sprawdzianu po klasie VI.  Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa VI a i c- 4 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Sanchez Acosta
Klasa VI b- 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Hanna Ćwik

Zadanie 5: "Myślę i liczę - warsztaty matematyczne"

W trakcie trwania tych zajęć uczniowie uzdolnieni matematycznie z klas I - II oraz IV - V rozwijają swoje umiejętności matematyczne, logiczne i twórcze myślenie oraz uczą się wykorzystywać matematykę w życiu codziennym. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa I - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Barbara Kania
Klasa II - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani  Barbara Kania
Klasa IV - 3 grupy po 7 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Ewa Wdowiak
Klasa V - 2 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Furdal

Zadanie 6: "Ortograficzne labirynty"

Na zajęciach tych uczniowie z klas II - V utrwalają i pogłębiają znajomość zasad ortograficznych i  interpunkcyjnych. Uczą się również stosować je poprawnie w praktyce w mowie i piśmie.  Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa II - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Bożena Januszek
Klasa III- 3 grupy po 7 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Bożena Januszek
Klasa IV - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Hanna Ćwik
Klasa V - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Marzanna Czapla

Zadanie 7: "Badam i odkrywam - warsztaty przyrodnicze"

Dzięki bardzo atrakcyjnej dla uczniów formie zajęć, dzieci z klas I - VI wykazujące wybitne zdolności przyrodnicze rozwijają umiejętność wyjaśniania tej dziedziny nauki poprzez wykorzystywanie istniejącego zasobu wiedzy, formułowanie pytań i wyciąganie wniosków opartych na dowodach i doświadczeniach. Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa I - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak
Klasa II - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak
Klasa III - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak
Klasa IV - 3 grupy po 6 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Sudoł
Klasa V - 1 grupa 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Sudoł
Klasa VI - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Krystyna Flisiak

Zadanie 8: "Zajęcia komputerowe"

Na zajęciach tych uczniowie klas I - VI rozwijają zdolność posługiwania się komputerem i technologią informatyczną oraz zdolność samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji. Uczą się również wykorzystywać zdobytą  wiedzę w praktyce. Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa I - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Mariusz Zielonka
Klasa II - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Mariusz Zielonka
Klasa III - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Dariusz Łopacki
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Mariusz Dobrosz
Klasa V - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Dariusz Łopacki
Klasa VI - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pan Dariusz Łopacki

Zadanie 9: "Niemiecki nie jest trudny"

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas VI mające na celu opanowanie  przez uczniów podstaw języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej i zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się nim. Umożliwi to uczniom osiąganie lepszych wyników w  nauce z tego przedmiotu w gimnazjum. Zajęcia prowadzone są w 6 grupach po dwie godziny w tygodniu dla każdej grupy:
Klasa VI a - 2 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Anna Kustrzepa
Klasa VI b ,c  - 4 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Iwona Bełcik

Zadanie 10: "Popołudnie z językiem angielskim"

Podczas tych zajęć uczniowie zdolni z klas I - V poszerzają swój zasób słownictwa, doskonalą sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz posługiwania się językiem angielskim  w praktyce. Zajęcia prowadzone są w następujących grupach:
Klasa I - 4 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Joanna Kulik
Klasa II - 4 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Renata Adamczyk
Klasa III - 3 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Zborzyńska
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Joanna Kulik
Klasa V - 2 grupy po 6 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani  Partycja Olejniczak

Zadanie 11: "Mały Europejczyk"

Na zajęciach tych uczniowie klas O - IV zdobywają podstawową wiedzę o krajach Unii Europejskiej, poznają ich cechy charakterystyczne, kulturę i tradycje. Poznają również historię powstania Unii Europejskiej i obecne jej znaczenie. Zajęcia prowadzone są w następujących  grupach:
Klasa 0 - 4 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Dorota Bąk
Klasa I - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa II - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa III - 2 grupy po 8 osób -  nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Agnieszka Jaszczyńska
Klasa IV - 3 grupy po 8 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia: pani Elżbieta Flisiak

Zadanie 12: "Muzyczny świat"

Zajęcia  dla uczniów uzdolnionych muzycznie z klas I - VI, na których uczniowie mają okazję doskonalić umiejętność poprawnego śpiewania i grę na instrumentach, rozwijać poczucie rytmu poprzez taniec i odkrywać bogatą panoramę świata muzyki. Zajęcia prowadzone są w 2 grupach :
grupa wokalna - 8 osób i grupa instrumentalna - 7 osób - nauczyciel prowadzący zajęcia - pan Tadeusz Wróbel
Efektywność i atrakcyjność zajęć w ramach zadań 5, 11 i 12 podniosą zaplanowane na drugi semestr wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, Teatru Muzycznego w Warszawie czy też  na Farmę Iluzji. Są one ściśle powiązane tematycznie z programem tych zajęć  i umożliwiają konfrontację wiedzy z praktyką, przez co wpłyną na podwyższenie wiedzy uczniów na określony temat.
Poprzez udział we wszystkich działaniach zarówno dziewcząt,  jak i chłopców kształtowana jest partnerska relacja między płciami, opierająca się na wzajemnym szacunku i równości a przedstawiciele obu płci otrzymają wiedzę i nabędą umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali już pierwsze pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć w postaci podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, kart pracy, zestawów do doświadczeń przyrodniczych, plansz edukacyjnych, map czy też gier edukacyjnych. Zakupione zostały również pomoce multimedialne, takie jak cyfrowy aparat fotograficzny, 3 magnetofony, odtwarzacz DVD, tablica interaktywna, projektor i dwa laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne dzięki czemu powstała nowoczesna pracownia dydaktyczna.
Dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkoły umożliwi nauczycielom bardziej efektywną pracę z uczniami a rodzice otrzymają dodatkowe wsparcie w przygotowaniu ich dzieci do dalszego kształcenia.

Koordynator projektu:   
Jolanta Szczupak


Zmieniony: sobota, 22 grudnia 2012 10:53