Profilaktyka w Zespole Szkół nr 1

Rok szkolny 2014/15 za nami. W Zespole Szkół ni 1  w Opolu lubelskim działalność profilaktyczna była integralną częścią pracy szkoły i obejmowała swym zakresem i skalą oddziaływań wszystkie obszary działalności szkoły ukierunkowane na ucznia, nauczyciela i rodzica.
Jesienią  w naszej szkole przeprowadzona była kampania "Narkotykom i Używkom mówimy STOP!". Tematyka narkotyków, dopalaczy poruszana była na godzinach wychowawczych i na lekcjach przedmiotowych. Ważnym elementem Kampanii było spotkanie z Dobromirem "Mak" Makowskim, który przedstawiając świadectwo swojego życia przekazał naszym uczniom wyraźny przekaz, iż tylko życie bez narkotyków, dopalaczy i innych używek jest wartościowe, prawdziwe, mające sens.

27 kwietnia 2015 roku w naszej szkole miały miejsce spotkania, które na naszej mapie profilaktycznych podróży znalazły szczególne miejsce. W tym dniu z radą pedagogiczną z pracownikami administracji i obsługi oraz z rodzicami spotkał się profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny i socjolog, dyrektor naukowy Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Społecznej, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki zachowań ryzykownych i szkodliwych. W wykładzie poświęconym zagadnieniu etiologii współczesnych problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, poruszył tematykę modelowania relacji dzieci w perspektywie pojawienia się nowych zagrożeń m.innymi multimediów. Prowadzący uzasadniał również głoszoną przez siebie tezę powrotu do konserwatyzmu  wychowawczego. Podczas warsztatów profesor wielokrotnie zwracał uwagę na kwestie wychowawcze, prawidłowe relacje rodzic ? dziecko. Podkreślał, że chociaż czasy są trudne, a młodzi ludzie każdego dnia otrzymują wiele zniekształcających rzeczywistość kodów, to nic nie zwalnia rodziców z obowiązku mądrego wychowania, polegającego na wyznaczaniu granic, wskazywaniu właściwych norm, dążenia do zbudowania silnej więzi i bliskiego, opartego na zaufaniu kontaktu. Według eksperta najważniejsza jest profilaktyka i edukacja już od najmłodszych lat. Aby działania profilaktyczne były skuteczne, należy podejmować je systematycznie, włączyć jak najwięcej osób mających kontakt z młodzieżą.

Warsztaty prowadzone przez prof. Jędrzejko wysoko ocenili i nauczyciele i rodzice. Wiele osób skorzystało z indywidualnych porad i konsultacji udzielanych przez prof. Jędrzejko, w istotnych dla nich sprawach wychowawczych. Mamy nadzieję, iż nie było to ostatnie spotkanie z uznanym ekspertem ds. profilaktyki.
Od 18 do 22 maja 2015 roku prowadzona była w naszej szkole Kampania "Jedynka mówi Stop! Cyberprzemocy". Stanowiła ona odpowiedź na coraz  wyższy poziom przemocy rówieśniczej wykorzystującej technologię informacyjną i komunikacyjną. Celem kampanii było zmniejszenie poziomu zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu i telefonów komórkowych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy rówieśniczej oraz zapewnienie oferty wsparcia uczniom, którzy doświadczyli cyberprzemocy.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły bardzo aktywnie włączyli się w działania realizowane w trakcie kampanii. Konkursy: plastyczny, literacki, na prezentacje multimedialną stanowiły doskonałą okazję do tego, aby uczniowie w sposób kreatywny i twórczy wyrazili swoje poglądy w kwestii cyberprzemocy. Ponad to w ramach kampanii przeprowadzone były wśród uczniów ankiety diagnozujące problem cyberprzemocy w naszej szkole, upowszechniana była widza na temat zjawiska poprzez ulotki, okolicznościowe, tematyczne wydanie szkolnej gazetki "Jedynka". Tematyka cyberprzemocy omawiana była w trakcie godzin wychowawczych i niektórych lekcji przedmiotowych.