Z życia szkoły

Kalendarz

Ostatni miesiąc Grudzień 2022 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31
Biblioteka szkolna

Czas pracy biblioteki jest dostosowany do wymagań Zespołu Szkół, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów przed zajęciami, w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych i po zakończeniu zajęć.

GODZINY OTWARCIA

  • PONIEDZIAŁEK     7.30 - 15.00
  • WTOREK               7.30 - 15.00
  • ŚRODA                  7.30 - 15.00
  • CZWARTEK           7.30 - 15.00
  • PIĄTEK                  7.30 - 15.00


Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 1 jest pracownią szkolną wspólną
dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Rodzaje zbiorów i sposób ich gromadzenia określa program pracy biblioteki szkolnej. Biblioteka posiada skomputeryzowany system wypożyczeń MOL Opivum, co ułatwia i usprawnia jej pracę. Księgozbiór jest systematycznie wzbogacany, obecnie liczy 18992 woluminów oraz 1505 broszur i 375 zbiorów audiowizualnych.
W księgozbiorze znajdują się ciekawe pozycje literatury pięknej, lektury i książki popularno-naukowe.

Pomieszczenie biblioteki składa się z trzech agend:

1. Wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek,
- wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki,
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów
2. Pomieszczenie z księgozbiorem podręcznym (słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy) oraz Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej
(8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
- korzystanie z zasobów Internetu i programów multimedialnych (referaty, konkursy, projekty edukacyjne),przez uczniów i nauczycieli.
3. Czytelnia z 24 stanowiskami dla uczniów, z księgozbiorem dla nauczycieli, kącikiem nowości bibliotecznych, kącikiem Patrona szkoły K. Makuszyńskiego, regałami z prasą dla uczniów i nauczycieli oraz zestawem audiowizualnym (telewizor, DVD, magnetowid)
- korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism,
- edukacja czytelnicza i medialna ? lekcje biblioteczne
- udostępnianie czytelni nauczycielom na zajęcia z wykorzystaniem zasobów księgozbioru podręcznego, komputerów oraz sprzętu RTV.

Użytkownikami biblioteki są:
- uczniowie,
- nauczyciele,
- pracownicy Zespołu,
- rodzice.

Realizacja planu pracy oraz zadań zleconych związanych z działalnością statutową placówki.

1. Realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

1.1 Udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania informacji,
1.2 Porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy,
1.3 Efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
1.4 Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
1.5 Wspomaganiu realizacji programów nauczania i wychowania,
1.6 Edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia,
1.7 Doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
1.8 Poszerzaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
1.9 Popularyzowaniu wiedzy o regionie,
1.10 Organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, inspirowanie pracy asystentów bibliotecznych (Koło Miłośników Książki).

2. Zadania nauczyciela- bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjno- techniczne, określone w planie pracy biblioteki Zespołu Szkół.

Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w bibliotece szkolnej.

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:

1. Udostępnia zbiory z wypożyczalni i czytelni:
- w tym także wypożyczanie kompletów książek do klasopracowni: polonistyczne, historyczne, oddział przedszkolny,
- udostępnianie materiałów repertuarowych, scenariuszy imprez, wystaw
oraz materiałów o regionalizmie
2. Udziela porad oraz informacji, potrzebnych czytelnikom w wyborze lektury ? indywidualnie i zespołowo
- współpraca z uczniem zdolnym, z trudnościami w nauce, dysfunkcjami (elementy biblioterapii).
3. Prowadzi zajęcia ,,Przygotowanie czytelnicze i informacyjne? ? lekcje biblioteczne wg harmonogramu przydziału klas
4. Opiekuje się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką ? Szkolne Koła Przyjaciół Książki, Koło teatralne, łącznicy biblioteczni z każdej klasy (uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum).
5. Informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach (łącznicy biblioteczni).
6. Prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa poprzez: wystawy, gazetki, konkursy, imprezy czytelnicze, audycje przez radiowęzeł, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, uroczystości szkolne, między innymi:
- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
- Majowe Święto Książki,
- Święto Patrona Szkoły,
- Szkolny Konkurs Pięknego Czytania
- Święto Szkoły
- Szkolne Dni Teatru
- Upamiętnienie rocznicy zbrodni katyńskiej
- Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
- Głośne Czytanie w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"- imprezy czytelnicze dla Oddziałów Przedszkolnych i Nauczania Wczesnoszkolnego a także grup świetlicowych.
7. Organizuje lub współuczestniczy w organizacji imprez kulturalnych
na terenie szkoły.
8. Współpracuje we wspieraniu ucznia do świadomego wyboru szkoły ponad gimnazjalnej i przyszłego zawodu.
9. Zapoznaje praktykantów i stażystów z funkcjonowaniem biblioteki jako ogniwa szkoły.
10. Współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi
oraz instytucjami oświatowo-kulturalnymi w gminie, powiecie.

W ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz:
1. Gromadzi i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującą instrukcją w sprawie zasad ewidencji i normami bibliograficznymi: wpisywanie do inwentarza
i komputerowej bazy danych, katalogowanie, klasyfikowanie, okładanie w folię
2. Zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem, dokonuje konserwacji zbiorów zniszczonych (klejenie, okładanie w folię).
3. Sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z Edukacji czytelniczej i medialnej oraz okresowe i roczne sprawozdania oraz wykazy czytelnictwa.
4. Prowadzi statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki.
5. Prowadzi warsztat informacyjny biblioteki.
6. Przestrzega regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni.
7. Prowadzi katalog rzeczowy i alfabetyczny zbiorów oraz kartotekę zagadnieniową.
8. Dokonuje selekcji księgozbioru - wykreślenie z inwentarza książek zniszczonych, zdezaktualizowanych.
9. Okresowe przeprowadzanie skontrum w bibliotece i uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością ?na bieżąco.

Zadania zlecone wynikające z działalności pracy szkoły.
1.Udział w zespołach zadaniowych ds. opracowania rocznego planu pracy, planowania obchodów 100- lecia szkoły ,ewaluacji wewnętrznej i innych zgodnie z rozporządzeniem dyrektora.
2.Przygotowanie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na koniec roku szkolnego -zakup i podział na poszczególne klasy.
3. Sporządzanie wykazu podręczników dla Zespołu Szkół na kolejny rok szkolny.
4.Udział w pracach szkolnych komisji konkursowych.
5.Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na terenie gminy.
6.Doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ( w ramach godzin bibliotecznych- nieodpłatne).
7.Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w czytelni po zajęciach lekcyjnych oraz oczekującymi na autobus szkolny - czytanie książek i  prasy,  odrabianie lekcji, korzystanie z Internetu, oglądanie programów edukacyjnych DVD i  w telewizji.
8.W Czytelni Biblioteki odbywają się spotkania przedstawicieli szkół  ponad gimnazjalnych , przeprowadzane są przedmiotowe konkursy szkolne, spotkania z policjantem, i inne spotkania wynikające z potrzeb szkoły.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost czytelnictwa wśród uczniów szkoły a także duże zainteresowanie zbiorami biblioteki ze strony rodziców uczniów - rodzice wypożyczają literaturę dla dzieci jak również z zakresu pedagogiki i psychologii.

Od września roku szkolnego 2014/2015  w ramach wprowadzenia rządowej "Ustawy podręcznikowej" biblioteka otrzymała nowe zadanie polegające na przyjęciu, wpisaniu i opracowaniu oraz przekazaniu do użytku podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom klas pierwszych SP.

Nasza biblioteka szkolna dzięki bardzo dobrze zorganizowanym różnego rodzaju formom działalności, o których wspomniano wcześniej, stanowi bardzo ważne ogniwo działalności szkoły. Bardzo serdecznie zachęcamy zarówno uczniów jak i rodziców do współpracy z naszą biblioteką oraz do korzystania z naszych zbiorów.